Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Processos destinats a aconseguir l'aprofitament de fonts naturals d'aigua

Els processos de potabilització i desinfecció permeten l’aprofitament de fonts d’aigua disponibles, superficials o subterrànies, que no han estat sotmeses a un tractament previ i sobre les quals s’ha d’assegurar una qualitat adequada, d’acord amb la legislació existent (RD 140/2003) que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

En els processos de potabilització i desinfecció de l’aigua s’utilitzen diferents tecnologies, en moltes ocasions de forma combinada. </ Span>

Tipus de processos

 

  • Dessalatge per osmosi inversa.
  • Filtració, multicapa, carbó actiu, llits activats, resines d’intercanvi iònic.
  • Filtració per membranes, ultrafiltració, microfiltració i nanofiltració.
  • Processos químic-físics de coagulació i decantació per clarificació de l’aigua.
  • Eliminació de contaminants químics específics com ferro, manganès o arsènic.
  • Control i desinfecció mitjançant dosificació de desinfectants en automàtic.
Sistema de potabilización
Top