Equip per a la recirculació d’aigua desmineralitzada a una empresa galvànica de Mèxic.

Instal·lació en una empresa galvànica d’un equip per a la recirculació d’Aigua Desmineralitzada d’alta qualitat. L’equip permet optimitzar l’última esbandida prèvia a l’assecatge de peces.

Normalment la darrera fase dels processos de galvanitzat consisteix en l’assecatge de les peces tractades. S’elimina l’aigua que mulla les superfícies i que procedeix dels aclarits finals. És convenient que l’aigua que s’utilitza en aquests aclarits sigui de màxima qualitat, de manera que en assecar les peces no quedin residus salins que poden repercutir en la qualitat final del producte. La solució del problema passa per utilitzar una esbandida d’aigua desmineralitzada de la millor qualitat possible que en evaporar-se no deixi cap rastre.

La instal·lació del nostre equip de recirculació d’aigua en circuit tancat, sobre llits filtrants de carbó actiu i resines d’intercanvi iònic, permet retirar de l’aigua la pràctica totalitat de les substàncies dissoltes, aconseguint un nivell de puresa molt elevat i millorant dràsticament els esbandits estancs de substitució periòdica.

L’equip consta d’un grup de bombeig, un filtre previ de carbó actiu per eliminar matèria orgànica i un equip de resines d’intercanvi iònic, normalment de tipus fortament àcid i alcalí, que elimina totalment les sals dissoltes que puguin existir.

L’aplicació en circuit tancat, amb un cabal de renovació adequat, permetrà eliminar la contaminació procedent dels arrossegaments de les pròpies peces, deixant la qualitat de l’aigua de la rentada amb conductivitats inferiors a 1 µS/cm, i eliminant així tot rastre de sals a l’assecatge.

En aquest cas, el sistema complementa la tecnologia CAVITEK, que millora l’ús de l’aigua i l’efectivitat dels esbandits de qualitat.

Aquest sistema també és adequat per a aplicacions en què s’utilitzi aigua calenta, amb una temperatura màxima de 50 ºC, ajudant al posterior procés d’assecat final.

Instal·lació:

Aludec Automoció S.A. de CV (Pobla – Mèxic)

Saber més sobre producció d’aigua de qualitat