Filtración con resinas selectivas

Les aigües residuals generades en l’activitat del sector galvànic  contenen una alta proporció de metalls pesants  difícils d’eliminar completament per mitjà de processos fisicoquímics. L’empresa comptava ja amb una planta depuradora, però no aconseguia l’estàndard d’eliminació de metalls pesants requerit.

La nostra solució: Instal·lació d’un filtre selectiu a la sortida de la planta depuradora existent per tal de millorar el resultat de la depuració i conferir una gran seguretat d’operació a tot el sistema.

El procés d’eliminació de les traces de metalls es realitza per doble filtració  consecutiva mitjançant dos filtres idèntics connectats en sèrie.

El primer filtre actua com a retenció principal. El segon filtre actua com afinament de el procés.

Tots dos filtres funcionen en forma seqüencial alternant-se en les seves posicions (primer / segon) segons el cicle de treball.

El desenvolupament de el projecte va incloure l’adequació del tractament previ de depuració ja existent per assegurar les condicions en què arriba l’efluent als filtres de resines selectives.

Empresa: Candel Hijos S.L. Rafelbunyol (València)

https://www.ditrag.es/tecnologia/depuració-d-aigües-residuals