Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Les residències i establiments que no tenen connexió a la xarxa de clavegueram han d'instal·lar un sistema de depuració autònom per tractar les seves aigües residuals

És necessari tractar les aigües residuals domèstiques per tal d’eliminar la contaminació que contenen abans de ser abocades a el medi ambient.

Presents al mercat, trobem diversos tipus de sistemes de tractament biològic amb diferents graus d’eficiència. A l’hora de instal·lar un sistema, cal assegurar-nos que compleixi amb les exigències establertes per la legislació en vigor en cada cas. Hem de tenir en compte que les exigències poden variar en funció de les característiques de l’entorn natural i del punt d’abocament final.

Hi ha diferents paràmetres que serveixen per mesurar i establir el grau d’eficiència dels diferents processos de depuració biològica, parlem de  sòlids en suspensió (SS), demanda química d’oxìgen (DQO) i demanda biològica d’oxigen (DBO), i que ens permeten comparar el grau d’efectivitat dels  equips existents en el mercat actual.

Fossa sèptica

L’aigua residual entra al tanc i es produeix la decantació dels sòlids que conté. La depuració biològica de l’efluent és parcial, ja que el tractament realitzat és exclusivament anaerobi.

El rendiment d’aquests equips és d’un 60% en SS, un 30% en DQO i un 30% en DBO5.

Fossa totes aigües(SIMOP)

Compacte Fossa Filtre

Estacions de depuració que combinen dos tractaments consecutius: decantació / digestió de sòlids (tractament anaerobi) i percolació sobre llit bacterià (tractament aerobi).

L’aigua residual flueix des del tanc de decantació cap al filtre biològic de forma contínua, per gravetat. El procés de depuració es realitza a l’entrar en contacte l’aigua residual amb el llit bacterià del biofiltre i l’aire que flueix per tir natural.

El rendiment obtingut per aquest tipus d’equips és superior al de la simple fossa sèptica o fossa totes aigües: 90% en SS, el 65% en DQO i un 60% en DBO5. Els resultats però no són suficients quan es tracta de zones i entorns mediambientals sensibles.

Sistema complet: Fossa de decantació + Filtre biològic percolador </ em>. Equips disponibles des de 4 a 50 HE. (SIMOP)

Oxidació total

En aquests equips, el contacte de l’aigua residual amb els bacteris i l’oxigen es realitza de forma forçada, mitjançant sistemes electromecànics que obliguen a un consum continu d’energia elèctrica.

Existeixen diverses alternatives pel que fa a les fases de tractament. Es tracta de sistemes bastant eficaços sempre que no siguin desconnectats. Aquesta circumstància els fa poc adequats per a habitatges d’ús ocasional (segones residències) o en llocs on el subministrament elèctric pot ser problemàtic.

Funcionant de forma continuada, el rendiment d’aquests equips arriba a valors suficients per complir amb la normativa actual, de l’ordre de l’90% en SS, el 75% en DQO i el 70% en DBO5.

Estació depuradora d’oxidació total model BIOXY monobloc (SIMOP) Equips disponibles des de 4 a 200 HE

Biofiltració avançada: Sistema BIOROCK

El sistema de depuració Biorock correspon a una evolució millorada dels llits bacterians, combinant tractaments de digestió i aerobis de forma eficaç, conjuntament amb l’acció de filtració de l’aigua abans del seu abocament.

L’eficàcia obtinguda és extraordinària, fins i tot en les condicions més severes de treball, aconseguint rendiments de 98% en SS, el 93% en DQO, 97,5% en DBO5, fins i tot reduccions de N i P de fins al 50%, superant àmpliament els valors que exigeix la normativa EN-UNE actual.

Al seu gran resultat s’afegeix també la seva facilitat d’ús, la seva independència de fonts energètiques i un manteniment mínim.

Biorock constitueix una gran alternativa tècnica per solucionar els problemes d’abocament en establiments aïllats i segones residències.

Estació depuradora BIOROCK model MONOBLOCK

Top