Planta depuradora

Manteniment d’una planta depuradora d’aigües residuals industrials a Masquefa, Barcelona

Treballs de millora a la planta depuradora d’aigües residuals industrials. Millora de la qualitat d’abocament. 


Els treballs de manteniment de la planta depuradora d’aigües residuals incloïen diverses alternatives per millorar algunes de les operacions que es realitzaven . Així mateix, es va aprofitar per implementar una operació de filtració final d’alt rendiment de l’aigua decantada per millorar la qualitat de l’abocament . Els treballs de manteniment i millora duts a terme es resumeixen bàsicament en tres apartats:

  • Automatització de la gestió de fangs des del sedimentador i fins al filtre premsa.
  • Augment de la capacitat de filtració de fangs, substituint el filtre premsa actual per un de doble capacitat, amb funcionament semiautomàtic.
  • Filtració de l’aigua decantada, abans del seu abocament final, mitjançant llit filtrant d’alt rendiment i de funcionament automàtic.

Les modificacions realitzades milloren el resultat final de la planta depuradora i faciliten algunes de les operacions de  manteniment  que fins al moment es realitzaven de forma absolutament manual.Empresa: Bestreu Studio S.L.L. Masquefa (Barcelona)

Conèixer més sobre els nostres serveis